Бухгалтерский и налоговый учет иностранной валюты

Материал из База знаний 1С:Системы
Перейти к: навигация, поиск

Новая (с 10 января 2012 года) методика бухгалтерского учета операций по покупке и продаже валюты.

Термины
Разница курсов - разница между суммой валюты (гривневое покрытие) по курсу НБУ и коммерческому курсу на одну дату.
Курсовая разница - одна и та же сумма валюты, оценненная по курсу НБУ на разные даты.

ПОКУПКА-ПРОДАЖА валюты - учет разницы курсов
При покупке-продаже валюты теперь учитывается РЕЗУЛЬТАТ доход от покупки-продажи валюты" (счет 711) или расход на покупку продажу валюты (счет 942)
Новая схема проводок требует отразить лишь финансовый результат.
В налоговом учете отражается положительная или отрицательная разница "между доходом от продажи и балансовой стоимостью валюты".
Суммы учтенные на счетах 711 и 942 являются разницей курсов. При продаже валюте суммы отражаются в налоговм учете.

ПРИМІТКА: У пп. 153.1.4 ПКУ передбачено порядок визначення доходів і витрат підприємством у разі купівлі продажу іноземної валюти:
– при здійсненні операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу;
– при придбанні іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
Зауважимо, що під терміном «балансова вартість іноземної валюти» треба розуміти ту вартість іноземної валюти, яка визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу. А словосполучення «вартість іноземної валюти на дату здійснення операції» тлумачиться таким чином: це вартість іноземної валюти, визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату здійснення операції.

Детальные проводки смотри - Новая методика учета покупки-продажи валюты:
http://www.prostobiz.ua/biznes/gosregulirovanie/stati/buhgalterskiy_i_nalogovyy_uchet_inostrannoy_valyuty_novaya_metodika

Учет КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Бухгалтерський облік курсових різниць
Відповідно до п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості у іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Курсові різниці визначаються за монетарними статтями балансу в іноземній валюті*. Відповідно до п. 4 П (С) БО-21 під монетарними статтями розуміють статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентівВизначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарських операцій та на дату балансу (п. 8 П (С) БО-21).

Податковий облік курсових різниць:
Відповідно до пп. 153.1.2 статті 153 ПКУ, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті витрати у зв’язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування у національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше сплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати — за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

в податковому обліку прибуток (тобто позитивне значення курсових різниць) відображається у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку (абзац другий пп. 153.1.3 ПКУ).
Відповідно до 153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Налоговый учет валюты на предприятии:
http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,808024,808435

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА в 1С ПОКУПКИ_ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ (в т.ч. Переоценка валюты на дату совершения операции) с проводками в прикрепленном файле

Личные инструменты